วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สรุปบทเรียนคาบที่ 4

Audit Evidence
(หลักฐานการสอบบัญชี)

คือ การหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าเราว่าเขาได้ปฎิบัติตามหลักการบัญชีหรือไม่

แหล่งที่มาของหลักฐานมี 3 แหล่ง คือ
1. หลักฐานภายในกิจการ
2. หลักฐานภายนอกกิจการ
3. หลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1.หลักฐานการตรวจ มี 2 อย่างคือ
1.1 หลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบเอกสาร
1.2 หลักฐานจากการตรวจสอบทางกายภาพของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
2.หลักฐานจากการสังเกตการณ์
3.หลักฐานจากการขอคำยืนยันยอด
4.หลักฐานจากการคำนวณ มี 2 อย่างคือ
4.1 หลักฐานการคำนวณโดยทั่วไป (ลูกค้าคำนวณเอง)
4.2 หลักฐานการคำนวณที่สลับซับซ้อน (คำนวณซ้ำ)
5.หลักฐานการสอบถาม มี 2 อย่างคือ
5.1 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร(อันนี้จะดีกว่า)
5.2 หลักฐานทางวาจา
6. หลักฐานจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี
1. ความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชี ต้องมีขอบเขต
2.ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชี
- ความเกี่ยวพันของหลักฐานการสอบบัญชี
- แหล่งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชี
- ช่วงเวลาตรวจสอบ
Overall Audit Plan (แผนการสอบบัญชี)
1. ขอบเขตของงานสอบบัญชี (ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณารับงาน)
2. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
3. ความเข้าใจในระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
4. ความเสี่ยงและความมีสาระสำคัญ
5. ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี
6. การประสานงาน การสั่งการ การควบคุมงาน และการสอบทานงาน
Audit Program (แนวการสอบบัญชี)
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- ขอบเขตการตรวจสอบ
- วิธีการตรวจสอบที่ใช้
- เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
- ดัชนีกระดาษทำการที่อ้างอิง
- ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานและวันที่ตรวจสอบและสอบทานเสร็จสิ้น

1 ความคิดเห็น:

  1. สรุปมากไปไหมอะคับ...น่าจะอธิบายประกอบด้วยนะคับ จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

    ตอบลบ