วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

กระดาษทำการ หมายถึง ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้บันทึกหลักฐานการสอบบัญชี ใช้เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลของผู้สอบบัญชีหรือเอกสารที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

กระดาษทำการมี 2 ประเภท คือ กระดาษทำการที่เกิดจากการวางแผนงานการตรวจสอบ และ กระดาษทำการที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำกระดาษทำการ
1. เพื่อบันทึกหลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนงาน ลักษณะหรือวิธีการตรวจสอบ
ระยะเวลา ขอบเขตและข้อสรุปจากผลการดำเนินงาน
2. เพื่อควบคุมและสอบทาน ผู้สอบบัญชีสามารถควบคุมดูแลและสอบทานงานกระดาษทำการที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจัดทำว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือไม่
3. ใช้ในการออก report ข้อสรุปจากผลการตรวจสอบในกระดาษทำการสามารถนำไปจัดทำรายงานการสอบบัญชีได้
4. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ข้อมูลจากกระดาษทำการบางส่วนก็ใช้สำหรับการตรวจสอบ ในปีต่อๆไปได้

องค์ประกอบของกระดาษทำการ

1. เนื้อหาหลักฐานการตรวจสอบ เช่น ตรวจรายการใดกับหลักฐานอะไร ด้วยวิธีไหน
2. ลายมือชื่อผู้จัดทำและลายมือชื่อผู้สอบทาน
3. ข้อสรุปจากการตรวจสอบ
4. มีหัวกระดาษทำการ
5. มีดัชนีกระดาษทำการ เพื่อใช้อ้างอิงที่มา ที่ไป และสะดวกในการจัดเรียงและค้นหาโดยอ้างอิงจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าอื่นๆ
6. ขอบเขตการตรวจสอบ

รูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทำการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและเนื้อหาในเรื่องที่ตรวจสอบ เช่น ลักษณะของการรับงาน รูปแบบของรายงาน ลักษณะความซับซ้อนของธุรกิจ การสั่งการ การควบคุมดูแลและการสอบทาน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น